Câu 59 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2


    Tính độ dài cung 36045’ của một đường tròn có bán kính là R.GiảiĐổi \({36^0}45' = {{{{147}^0}} \over 4}\)\(l = {{\pi R.n} \over {180}}\) \( \Rightarrow l = {{\pi R.{{{{147}^0}} \over 4}} \over {180}} = {{49} \over {240}}\pi R\)

    Tính độ dài cung 36045’ của một đường tròn có bán kính là R.

    Giải

    Đổi \({36^0}45′ = {{{{147}^0}} \over 4}\)

    \(l = {{\pi R.n} \over {180}}\) \( \Rightarrow l = {{\pi R.{{{{147}^0}} \over 4}} \over {180}} = {{49} \over {240}}\pi R\)