Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến


Lời giải chi tiết 1. Nghe - viết Lương Ngọc Quyến             Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Nuôi ý chí khôi phục non sông, ông tìm đường sang Nhật Bản học quân sự,...