Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh


Lời giải chi tiết 1. Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh (từ Sau 80 năm giời nô lệ … đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.)            Sau 80 năm giời nô lệ làm...