Chính tả: Trí dũng song toàn


Lời giải chi tiết 1. Nghe - viết: Trí dũng song toàn (Từ Thấy sứ thần Việt Nam ... đến hết) Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều...