Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11


Đề bàiBài 1: Giải các phương trình lượng giác sau:a) \(\tan \left( {2x - 1} \right) = \sqrt 3 \)b) \(\cot \left( {3x + {9^0}} \right) = \dfrac{{\sqrt 3 }}{3}\)c) \(\sin \left( {3x + 1} \right) = \sin \left( {x...
Đề bàiCâu 1: Phương trình \(2\cos x + 1 = 0\) có tập nghiệm là:A. \(T = \left\{ { \pm \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)        B. \(T = \left\{ { - \dfrac{{2\pi }}{3} + k\pi,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)               C. \(T...
Đề bàiCâu 1: Giải các phương trình sau:a) \(2{\sin ^2}x + 5\cos x + 1 = 0\)b) \({\tan ^2}x + \left( {1 - \sqrt 3 } \right)\tan x - \sqrt 3  = 0\)c) \({\sin ^2}x = \dfrac{1}{2}\)       ...
Đề bàiBài 1: Giải các phương trình sau:a) \(\cos 2x + 9\cos x + 5 = 0\)      b) \({\left( {\sin x - \cos x} \right)^2} - \left( {\sqrt 2  + 1} \right)(\sin x - \cos x) + \sqrt 2 ...
Đề bàiBài 1: Giải các phương trình sau:a) \(2\cos (2x - \dfrac{\pi }{5}) = 1\)b) \(\sin \left( {x - \dfrac{\pi }{3}} \right) = \sin \left( {2x + \dfrac{\pi }{6}} \right)\)c) \(\sin 3x + \sin 5x = 0\)                               d) \(3\tan 4x -...
Đề bàiCâu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 8\sin x + 6\cos x\) làA. 8                            B. 6                            C. 10                           D. 14Câu 2: Tập xác định của hàm số \(y\,\, = \,\,\dfrac{1}{{\sin x}} + \dfrac{1}{{\cos x}}\)làA. \(\mathbb{R}\backslash...
Đề bàiCâu 1: Xét bốn mệnh đề sau:(1): Hàm số \(y = \sin x\) có tập xác định là \(\mathbb{R}\).(2): Hàm số \(y = \cos x\) có tập xác định là \(\mathbb{R}\).(3): Hàm số \(y = \tan x\) có tập...
Đề bàiCâu 1: Hàm số nào sau đây không là hàm số lẻ?A. \(y = \cot x\)                       B. \(y = \tan x\)  C. \(y = \sin x\)                       D. \(y = \cos x\)Câu 2: Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?A....
Đề bàiCâu 1: Hàm số \(y = \sqrt {\dfrac{{1 - \sin x}}{{1 + \sin x}}} \) xác định khiA.  \(x \in R\)              B. \(x \ne  - \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \)              C.  \(x \ne \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \)        D....
Đề bàiBài 1: Giải các phương trình lượng giác sau:a) \(\sin \left( {x - \dfrac{\pi }{3}} \right) = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)                        b) \(\cos (2x + {30^0}) = \dfrac{1}{2}\)c)  \({\cos ^2}x - 3\sin x = 1\)                        d) \(\sin 3x + 4\cos 2x...