Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 10


Đề bàiCâu 1.Cho nguyên tố niken có số hiệu nguyên tử là 28. Cấu hình electron của nguyên tử niken làA\(.1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^2}3{d^8}\)B\(.1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^8}4{s^2}\)C\(.1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^9}4{s^1}\) D\(.1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^{10}}\)Câu 2.Cho nguyên tố hóa học có kí hiệu \({}_{13}^{27}X\) Trong nguyên tử X cóA.13 proton, 14 nơtron.     ...