Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 10


Đề bàiCâu 1. Nguyên tử của một số nguyên tố có cấu hình electron như sau: (X:1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1})                (Y :1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{d^5}) (Z:1{s^2}2{s^2}2{p^6})            (Z :1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^1})Mệnh đề nào sau đây đúng?A.Cả 4 nguyên tố đều thuộc chu kì...
Đề bàiCâu 1. Mỗi chu kì nào cũng bắt đầu từ một... và kết thúc bằng một.... Trong dấu... lần lượt là các từA.kim loại kiềm thổ; halogen.       B.kim loại kiềm; halogen.C.kim loại kiềm thổ; khí hiếm   ...