Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 10


Đề bàiCâu 1. Dãy nào sau đây không chứa hợp chất ion?A.NaCl, OF2, H2S.           B.CO2, Cl2, CCl4.C.BF3, AlF3, CH4.     D.I2, CaO, CaCl2.Câu 2. Liên kết được hình thành giữa một phi kim điển hình và...