Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 10


Đề bàiCâu 1. Nhận xét nào dưới đây không đúng khi nói về tính chất của ozon?A.Ozon kém bền hơn oxi.B.Ozon oxi hóa tất cả các kim loại kể cả Au và Pt.C.Ozon oxi hóa Ag thành Ag2O.D.Ozon oxi hóa...
Đề bàiCâu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?A. Ozon có tính oxi hóa mạnh nên được dùng để sát khuẩn nước sinh hoạt, tẩy trắng tinh bột, dầu ăn và nhiều chất khác.B. Oxi và ozon đều có tính...