Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học 10


Đề bàiCâu 1. Cho 3 ion: Na+, Mg2+, F-. Khẳng định nào sau đây không đúng?A.3 ion trên có cấu hình electron giống nhau.B.3 ion trên có số nơtron khác nhau.C.3 ion trên có số electron giống nhau.A.3 ion trên...