Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 10


Đề bàiCâu 1. Số oxi hóa của nitơ trong NH4+, NO2, HNO3 lần lượt làA.+5, -3, +3.            B.+3, -3, +5.                 C.+3, +5, -3.            D.-3, +4, +5.Câu 2. Điện hóa trị các...