Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Hóa học 10


Đề bàiCâu 1. Thực hiện hai thí nghiệm được mô tả như hình vẽ: Nhận xét đúng về hiện tượng thí nghiệm xảy ra là?A.Kết tủa xuất hiện đồng thời.B.Thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa trước.C.Thí nghiệm 1 xuất hiện...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm - 20 câu)Chọn câu trả lời thí sinh cho là đúng nhất. Câu 1: X là nguyên tố ở chu kì 3, nhóm IIIA và Y là nguyên tố ở chu kì 2, nhóm...
Đề bàiCâu 1: Cabon trong tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị 12C và 13C, trong đó đồng vị 12C chiếm 98,89%. Biết rằng đồng vị cacbon 13C có nguyên tử khối bằng 12,991. Nguyên tử khối trung...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (30 CÂU – 7.5Đ)Câu 1: Trong một nhóm A của bảng tuần hoàn, đi từ trên xuống dưới thì điều khẳng định đúng là:A. Bán kính nguyên tử giảm dần   B. Độ âm điện tăng dầnC....
Đề bàiCâu 1: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 2 của BTH, Y tạo được hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất là YO2. Hợp chất tạo bởi Y và kim loại M...
Đề bàiPhần I. Trắc nghiệm (4 điểm). Hãy chọn 1 phương án đúng và ghi vào phiếu bài làm.Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử làA. electron và proton              B.  electron và nơtron                         C. proton...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)Câu 1: Nguvên tử X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 19 và 15. Nhận xét nào sau đây đúng?A. X và Y đều là các phi kim B. X là một...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)  Câu 1: Nguyên tố R có Z = 35, vị trí của R trong bảng tuần hoàn là:A. Chu kì 4, nhóm VIIAB. Chu kì 4, nhóm VBC. Chu kì 4, nhóm VAD. Chu kì...
Đề bàiPHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)Câu 1: Cho biết nguyên tử Clo có Z = 17, cấu hình electron của ion Cl- là:A. 1s22s22p63s23p5 B. 1s22s22p63s23p4         C. 1s22s22p63s23p6     D. 1s22s22p63s23p64s1Câu 2: Chọn câu đúng nhất: Độ âm điện của một...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)Câu 1: Chất nào sau đây chứa liên kết ion?A. N2.                                      B. CH4.C. KCl.                                   D. NH3.Câu 2: Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử X là 112. Số proton trong X...
Đề bàiA. Trắc nghiệm (4 điểm)Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 5,3g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ kế tiếp trong H2O được 3,36 lít khí H2 (đktc) Hai kim loại đó là: A. Na, K.                                B. K,...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1: Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền chiếm 98,89% và chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử cacbon là:A. 12,022                    B. 12,011C. 12,05                      D. 12,055Câu 2:...
Đề bàiA. Trắc nghiệm (4 điểm):Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các hạt nhân nguyên tử làA. proton và nơtron.              B. proton và electron.C. electron và nơtron.D. proton, nơtron, electron.Câu 2: Số nơtron và số proton...
Đề bàiCâu 1. Cho sơ đồ: \(Fe \to F{e^{3 + }} + 3e.\) Sơ đồ trên biểu diễnA.quá trình khử.B.quá trình oxi hóa.C.quá trình nhận e.D.quá trình trao đổi.Câu 2. Trong một nhóm A của bảng tuần hoàn, khi đi...
Đề bàiCâu 1. Cho các phát biểu sau:1.Các electron trên 1 phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.2.Các electron trên cùng 1 lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.3.Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa hcoj...