Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia


Đề bài Kể về một việc làm tốt của bạn em. Gợi ý 1. Em chọn người bạn nào đã làm việc tốt để kể ? -   Bạn cùng lớp, trường. -   Bạn cùng làng, phố, khu tập thể. 2....