Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 13


Lời giải chi tiết Đề bài: Học sinh chọn chuyện để kể theo đúng yêu cầu của tiết học: Một việc tốt hoặc hành động dũng cảm của mình hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường.Trả...