Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 16


Lời giải chi tiết Đề bài: Kể chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.Gợi ý1. Đó là buổi sum họp gia đình của ai (gia đình em hay gia đình bạn em, gia đình họ hàng,...