Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 6


Lời giải chi tiết Đề bài: Chọn một trong hai đề bài sau đây:1. Kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân...