Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 9


Lời giải chi tiết Đề bài: Kể lại một chuyến đi thăm cảnh đẹp ở địa phương mình hoặc ở nơi khác. Bài tham khảo Trong lớp em, bạn Ngọc có ông bà ngoại ở cồn Tàu. Cái cù lao...