Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép


Lời giải chi tiết I   - Nhận xét1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây:a)  Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát. Quan ta lạy...