Luyện từ và câu: Đại từ


Lời giải chi tiết I. Nhận xét1. Các từ in đậm dưới đây được dùng để làm gì?a) Hùng nói: "Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?"Quý và Nam...