Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ


Lời giải chi tiết I - Nhận xét1. Trong câu in nghiêng dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước ?Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường...