Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế…


Lời giải chi tiết I. Nhận xét1. Các câu trong đoạn văn sau nói về ai? Những từ ngữ nào cho biết điều đó?  Đã mấy năm vào Vương phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh...