Luyện từ và câu – Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ


I - Nhận xét1. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.(a) Đã mấy năm vào Vương phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương thấy ông luôn điềm tĩnh. Không điều gì khiến...