Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ – Tuần 13 – Tiếng Việt 5


Lời giải chi tiết 1. Tìm các cặp quan hệ từ trong những câu sau:a. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóngb. Lượng cua con trong...