Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 1


Lời giải chi tiết 1. Tìm các từ đồng nghĩaa. Chỉ màu xanhb. Chỉ màu đỏc. Chỉ màu trắngd. Chỉ màu đenTrả lời: a) Các từ đồng nghĩa chỉ màu xanh:-  Xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh mét, xanh ngắt,...