Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 2


Lời giải chi tiết 1. Tìm những từ đồng nghĩa trong đoạn văn sau:   Chúng tôi kể chuyện về mẹ của mình. Bạn Hùng quê Nam Bộ gọi mẹ bằng má. Bạn Hoà gọi mẹ bằng u. Bạn Na, bạn...