Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa


Lời giải chi tiết 1. Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy trong mỗi câu ở cột A          A B 1. Bé chạy lon ton trên sân a. Hoạt động của máy móc 2. Tàu...