Luyện từ và câu – Luyện tập về từ nhiều nghĩa – Tuần 7


Luyện từ và câu - Luyện tập về từ nhiều nghĩa1. Nối mỗi câu ở cột A với lời giải nghĩa từ chạy thích hợp ở cột B:2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nét nghĩa chung của từ chạy...