Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa – Tuần 8


Lời giải chi tiết 1. Trong những từ in đậm sau đây, từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa? a. Chín - Lúa ngoài đồng đã chín vàng - Tổ em có chín học...