Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa


Lời giải chi tiết 1. Tìm những từ trái nghĩa nhau trong các thành ngữ, tục ngữ sau: a. Ăn ít nói nhiều b. Ba chìm bảy nổi c. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối d. Yêu trẻ, trẻ đến...