Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân


Lời giải chi tiết 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ công dân ?a)   Người làm việc trong cơ quan nhà nước.b)   Người dân của một nưóc, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước.c)   Người...