Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân


Lời giải chi tiết 1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa: nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự Trả lời:...