Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình


Lời giải chi tiết 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình?a. Trạng thái bình thảnb. Trạng thái không có chiến tranhc. Trạng thái hiền hòa, yên ảTrả lời:Dòng b: Trạng thái không có chiến tranh...