Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác


Lời giải chi tiết 1. Xếp những từ có tiếng hữu đã cho dưới đây thành hai nhóm a và b Hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu, hữu dụng....