Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ – Tuần 31 Tiếng Việt 5


Lời giải chi tiết 1. Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. a) Hãy giải thích các từ nói trên bằng cách nối mỗi từ với...