Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân


Lời giải chi tiết 1. Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp nêu dưới đây: a) Công nhân                   d) Quân nhân b) Nông dân                     e) Trí thức...