Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận


Lời giải chi tiết 1. Dựa theo nghĩa của tiếng quyền, em hãy xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm :a)   Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được...