Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên


Lời giải chi tiết 1. Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên?a) Tất cả những người do con người tạo ra.b) Tất cả những gì không do con người tạo ra.c) Tất cả mọi thứ tồn tại...