Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc


Lời giải chi tiết 1. Tìm trong bài Thư gửi các học sinh hoặc Việt Nam thân yêu những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc.Trả lời:a. Thư gửi các học sinh: nước nhà, non sông.b. Việt Nam thân yêu: đất...