Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh


Lời giải chi tiết 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh ? a)  Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại. b)  Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội....