Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em


Lời giải chi tiết 1. Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào ? Chọn ý đúng nhất:a)  Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi.b)   Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi.c)   Người dưới 16 tuổi.d)   Người dưới...