Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống – Tuần 26 Tiếng …


Lời giải chi tiết 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống?a) Phong tục và tập quán của tổ tiên, ông bà.b) Cách sống và nếp nghĩ của nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau.c) Lối...