Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống – Tuần 27 Tiếng …


Lời giải chi tiết 1. Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca...