Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường


Lời giải chi tiết 1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ nêu ở bên dưới:     Thành phần môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng...