Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng


Lời giải chi tiết I - Nhận xét 1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu: a) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống...