Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Tiết 1 …


Lời giải chi tiết I - Nhận xét 1. Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau ? a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm....