Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Tiết 2 …


Lời giải chi tiết I   - Nhận xét1. Tìm câu ghép trong hai đoạn văn sau và cho biết các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào :Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh...