Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Tuần 20


Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từI - Nhận xét1. Gạch dưới các câu ghép trong đoạn trích sau:(1)Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân l-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng...