Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Tuần 21


Lời giải chi tiết I   - Nhận xét 1. Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau ? a)   Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo...