Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Tuần 23


Lời giải chi tiết I - Nhận xét1. Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây:                                              ...