Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm t…


Lời giải chi tiết 1. Tìm dấu câu thích hợp với mỗi ô trống :Tùng bảo Vinh :-   Chơi cờ ca-rô đi...-   Để tớ thua à... Cậu cao thủ lắm...-   A... Tớ cho cậu xem cái này ... Hay lắm...Vừa...